AZ S BIG FISH LAKE SZOLGÁLTATÓ KFT.

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

 

 

Az S Big Fish Lake Szolgáltató Kft. az adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

 

Az S Big Fish Lake Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Kft.) az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelet (GDPR) alapján, a Kft. szolgáltatásait igénybe vevő személyek adatainak tekintetében adatkezelőnek minősül.

 

A Kft., mint adatkezelő, a tevékenységével kapcsolatban kötelezi magát, hogy az ezzel összefüggő minden adatkezelése megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott adatvédelmi követelményeknek, valamint a Kft. Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat – figyelemmel a jogszabályi rendelkezések változására – bármikor módosíthatja és az adatkezelésekben esetlegesen bekövetkezett változásokról az érintetteket a módosított tájékoztató közzétételével értesíti.

 

 

Az Adatkezelő hivatalos neve:

S Big Fish Lake Szolgáltató Kft.

Székhelye:

5700

Gyula, Incze pápa u. 37.

Adatkezelés helye:

5700

Gyula, Sándorhegy tanya 0277/23 hrsz.

Telefonszáma:

06-20/274-58-57

 

E-mail címe:

sbigfishlake@gmail.com

 

Honalap címe:

www.sbigfishlake.hu

       

 

 

Az  adatkezelésekkel  kapcsolatos,  itt  nem  rögzített  további  részletes  szabályokat  a     Kft.

 

mindenkor hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzata rögzíti.

 

 

 1. Fogalom meghatározások

 

Az alábbi fogalmak az Infotv., valamint a GDPR alapján, jelen szabályzat alkalmazásában értendők.

 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat

 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

különleges adat:

 

 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

 

 1. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály [jelen Tájékoztató megalkotásakor az Infotv. és GDPR] fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, illetve jelen Tájékoztatóban nem definiáltak, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadók.

 

 1. Az adatkezelés elvei

 

A Kft. a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli a felhasználók adatait, melynek érdekében megfelelő biztonsági, műszaki, technikai és

 

szervezési intézkedéseket hajt végre, melyek garantálják az adatok biztonságát. Ennek keretében gondoskodik a személyes adatok titkosságáról, sértetlenségéről, és rendelkezésre állásáról. A Kft. a személyes adatok kezelése során különösen tekintettel van a GDPR 5. cikkében meghatározott elvekre.

 

 • „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”: a személyes adatok kezelése jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik,

 

 • „célhoz kötöttség”: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik,

 

 • „adattakarékosság”: azon személyes adatok kezelése történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges,

 

 • pontosság”: megtörténik minden olyan ésszerű intézkedés, mely alapján a rendelkezésre álló személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek,

 

 • „korlátozott tárolhatóság”: az adatok tárolása a cél megvalósulásáig, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti kötelező megőrzési ideig történik,

 

 • „integritás és bizalmas jelleg”: a személyes adatok kezelése olyan módon történik, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva van a titkossága, sértetlensége, rendelkezésre állása,

 

 • „elszámolhatóság”: a Kft., mint adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, illetve képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

 1. Az érintettek jogai és érvényesítésük

 

Az érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban a jogszabályi előírás alapján az alábbi jogok illetik meg.

 

 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: az érintettek tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, ellenőrizhetik adataik tartalmát, bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, illetve a nem kötelezően nyilvántartandó adatok esetében a törlését. Továbbá az Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

 

 • helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rávonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

 • törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, – feltéve, hogy a törlés lehetőségét a személyes adat kapcsán a törvény nem zárja ki – ha kezelése jogellenes, a kezelt adat hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, továbbá ha bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlést elrendelte.

 

 • zároláshoz való jog: a Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

 

 • tiltakozáshoz való jog: érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

 

 • adathordozhatósághoz való jog: érintett joga, hogy megkapja a rá vonatkozó, általa a rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, géppel olvasható formában, és azt más adatkezelő részére továbbítsa. Erre akkor van lehetősége, ha az adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján, közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükséges és az

 

adatkezelés automatizált módon történik. Amennyiben az technikailag megvalósítható, érintett kérheti az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 • visszavonáshoz való jog: érintett bármikor jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogosságát.

 

 • jogorvoslathoz való jog: érintett a jogai érvényesülésének biztosítása érdekében Hatóság, illetve bíróság eljárását kezdeményezheti

 

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

 1. Adatfeldolgozók, az adattovábbítás címzettjei

 

A Kft. a feladatai ellátásához adatfeldolgozókat vesz igénybe az alábbi tevékenységekhez.

 

 1. QUBER Kft. (5700 Gyula, Földvári u. 3.)

 

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a Kft. az adó és számviteli kötelezettségeik teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel veszik igénybe a QUBER Kft.-t, aki kezeli a Kft.-vel szerződés vagy kifizetői kapcsolatban levő természetes személyek személyesadatait is, a Kft.-t terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

 

 1. PC Gondnok Kft. (5700 Gyula, Törökzugi sor 30/3.)

 

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:  kamera rendszer üzemeltetése, karbantartása

 

 1. Molnár István (5700 Gyula, Törökzugi sor 2. 2/7.)

 

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:  honlap üzemeltetése, karbantartása

 

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél részére átadhatja törvényi felhatalmazás alapján.

 

 1. A Kft. tevékenységével összefüggő adatkezelések

 

5.1. SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSSAL ÉS HORGÁSZATI LEHETŐSÉG NYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

Adatkezelés célja: szálláshely szolgáltatás és horgászati lehetőség nyújtása, a szolgáltatást igénybe vevő vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, foglalások teljesítése, fizetés, számlázás, számviteli, idegenforgalmi adó bevallási kötelezettség teljesítése (bejelentő lap, vendégkönyv)

 

Érintettek kategóriája: a szolgáltatást igénybe vevők

 

Személyes adatok kategóriája: név, születési hely, idő, lakcím, személyi igazolvány száma, állami jegy száma, horgászkártya száma, banki átutalással történő pénzügyi teljesítés esetén az ehhez kapcsolódó személyes adatok (pl.: bankkártya száma, számla tulajdonos neve, stb.) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

 

Az adatkezelés további jogalapja: Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a szálláshely szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségeiről;

 

Adattovábbítási címzettek: Nemzeti Adó és Vámhivatal- NTAK rendszer

 

Törlésre előirányzott határidő: a vonatkozó jogszabályi előírások szerint 8 év

 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása papír alapon (vendégkönyv) elzárt szekrényben, valamint elektronikusan, az NTAK rendszerben történik, az érintett személyes adataihoz a Kft. részéről kizárólag munkavégzésükkel összefüggésben felhatalmazott személyek, illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban álló személyek férnek hozzá a feladatuk végzéséhez szükséges mértékben és ideig.

 

5.2. HONLAP SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

Szálláshely és horgászhely foglalására irányuló adatkezelés

 

Adatkezelés célja: a weboldal teljes körű használata, szálláshely és horgászhely foglalásra irányuló kapcsolatfelvétel biztosítása

 

Érintettek kategóriája: a weboldalon foglaló és ajánlatot kérő valamennyi érintett

 

Személyes adatok kategóriája: név, születési hely, idő, lakcím, személyi igazolvány száma, állami jegy száma, horgászkártya száma, e-mai cím

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont].

 

Az adatkezelés további jogalapja:

Adattovábbítási címzettek:

 

Törlésre előirányzott határidő: a hatályos jogszabályban rögzített határidő, főszabály szerint 5 év

 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan történik Az érintett személyes adataihoz a Kft. részéről kizárólag munkavégzésükkel összefüggésben felhatalmazott személyek illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban álló személyek férnek hozzá a feladatuk, munkakörük végzéséhez szükséges mértékben és ideig.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

Adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

 

Érintettek kategóriája: a weboldalt látogató valamennyi érintett

Személyes adatok kategóriája: azonosító, dátum, időpont

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont].

 

Az adatkezelés további jogalapja: –

Adattovábbítási címzettek:

 

Törlésre előirányzott határidő: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan történik Az érintett személyes adataihoz a Kft. részéről kizárólag munkavégzésükkel összefüggésben felhatalmazott személyek illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban álló személyek férnek hozzá a feladatuk végzéséhez szükséges mértékben és ideig.

 

Az Adatkezelő weboldala (www.sbigfishlake.hu) az alkalmazás során ún. cookie-kat, azaz sütiket használ. A cookie (magyarul „süti”) egy kisméretű szöveges fájl, amelyet Felhasználó által meglátogatott weboldal tárol a Felhasználó számítógépén, vagy egyéb, az internet böngészésére használt eszközén. A Felhasználó eszköze a cookie-t meghatározott időtartamon keresztül tárolja.

 

Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal „megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat (pl. nyelv, betűméret és más megjelenítési beállítások) egy meghatározott időtartamra.

 

A cookie –k arra szolgálnak, hogy a Felhasználó általi tevékenységek (pl.: belép, kattint, elfogad vagy elutasít valamilyen feltételt a Felhasználó, stb.) eredményét a webszerveren futó weboldal tárolni tudja, hogy azt később is felhasználhassa. Ez arra szolgál, hogy az adott webes felület (jelen esetben a Kft. honlapja, a www.sbigfishlake.hu) „emlékezzen” arra, hogy az adott Felhasználó már járt ezen az oldalon. A sütik használatának célja a honlap megfelelő működésének biztosítása, jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdésében rögzített rendelkezés

 

A cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha ön az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – bármikor lehetősége van.

 

5.3. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZERREL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

Adatkezelés célja: elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

 

Érintettek kategóriája: a Kft. telephelyére belépő és a szálláshely szolgáltatást, illetve horgászati lehetőséget igénybe vevő érintettek.

 

Személyes adatok kategóriája: elsődlegesen a természetes személy arcképmása, továbbá a rá vonatkoztatható következtetés, így az adott természetes személy magatartása, viselkedése.

 

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont]. Az adatkezelés további jogalapja:

 

Adattovábbítási címzettek: szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé

 

Törlésre előirányzott határidő: 30 nap

 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikus formában történik, az Adatkezelő telephelyén. Az érintett személyes adataihoz a Kft. részéről kizárólag munkavégzésükkel összefüggésben felhatalmazott személyek, az ügyvezető által felhatalmazott személyek, illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban álló személyek férnek hozzá a feladatuk végzéséhez szükséges mértékben és ideig.

 

Az S Big Fish Lake Szolgáltató Kft. a Gyula, Sándorhegy tanya 0277/23 hrsz. telephelyén elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe vett jogszabály a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban Szvtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.). A kamerák telepítési helyének felsorolását jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

A Kft. kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. A kamera rendszer működéséről szóló tájékoztató az Adatkezelő recepcióján írásos formában, valamint digitális formában a Kft. honlapján megtalálható, az bárki számára hozzáférhető.

 

Az S Big Fish Lake Szolgáltató Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

 

Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a felvételek törlését, zárolását. Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

 

5.4. MINŐSÉGI KIFOGÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

Adatkezelés célja: a Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

 

Érintettek kategóriája: a Kft. szolgáltatásait igénybe vevők

 

Személyes adatok kategóriája: név, lakcím, a panasszal érintett szolgáltatás és a panasz leírása, az érintett által érvényesíteni kívánt igény, a kifogás rendezésének módja. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

 

Az adatkezelés további jogalapja: –

 

Adattovábbítási címzettek: ellenőrzés esetén a kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóság

 

Törlésre előirányzott határidő: 2 év

 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása papír alapon elzárt helyen történik.

 

5.5. A KÖZÖSSÉGI MÉDIA FELÜLETEINEK HASZNÁLATA SORÁN FELMERÜLŐ ADATKEZELÉS

 

Adatkezelés célja: a Kft. arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben fényképfelvételek készítése, nyereményjátékok bonyolítása Érintettek kategóriája: a Kft. szolgáltatásait igénybe vevők

 

Személyes adatok kategóriája: érintett képmása, érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

 

Az adatkezelés további jogalapja: –

 

Adattovábbítási címzettek:

 

Törlésre előirányzott határidő: az elérendő cél megvalósulásáig

 

A Kft. mellett a közösségi média felület üzemeltetője is adatkezelőnek minősül, akik maguk is adatkezelést végeznek. Az üzemeltető adatkezelésére a Kft.-nek csak korlátozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol befolyásolhatjuk és paraméterezhetjük azt, a rendelkezésünkre álló lehetőségek körében elősegítjük az adatvédelmi szempontból megfelelő adatkezelést. A legtöbb esetben azonban nem tudjuk befolyásolni az üzemeltető tevékenységét, így nincsenek információink arról, hogy mely adatokat kezelnek pontosan. A facebook használata során a Kft. csak olyan posztokat oszt meg (ahol a harmadik fél személyes adatai, pl. neve, képmása megjelenik), melyeknél az érintett a hozzájárulását megadta.

 

 1. Egyéb adatkezelések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Az adatkezelésekkel kapcsolatos, itt nem rögzített további részletes szabályokat a társaság mindenkor hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzata rögzíti.

 

 1. Személyes adatokra vonatkozó kérelmek

 

A személyes adatokra vonatkozó mindennemű kérelmet a Kft.-nél írásban, levélben, vagy e-mail-ben az sbigfishlake@gmail.com címen lehet előterjeszteni.

 

A Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

 

E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény, mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

 

 1. A jogosulatlan adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen jogsértést tapasztal abban az esetben a Kft. ügyvezető igazgatójához fordulhat az ügyének kivizsgálása érdekében.

 

Az Érintett eljárást kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben a Gyulai Járásbíróságon, de az eljárás a felhasználó választása szerint megindítható a lakó-vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken is.

 

Gyulai Járásbíróság elérhetőségei:

 

Név: Gyulai Járásbíróság

 

Székhely: 5700 Gyula, Béke sgt. 38.

 

Levelezési címe: 5701 Gyula, Pf.: 49.

 

Telefonszám: 66/562-220

 

E-mail cím: birosag.gyula@birosag.hu

 

Az érintett – amennyiben az ügyben nem folyik bíróság előtt eljárás – a Hatóságnál ingyenesen vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál elérhetőségei:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

 

Telefonszám: (06 1) 391 1400

 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Honlap: http://www.naih.hu

 

Jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével okozott kárért a érintett sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, azonban az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

1.sz. melléklet

 

 

 

Az S Big Fish Lake Szolgáltató Kft. az 5700 Gyula, Sándorhegy tanya 0277/23 hrsz.-on található telephelyén üzemletetett elektronikus megfigyelőrendszerek felsorolása

 

 

 

Az S Big Fish Lake Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Kft.) elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint vagyonvédelem céljából alkalmazza megfigyelő rendszert. A megfigyelő rendszer alkalmazásának jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

 

A munkavállalók ellenőrzése csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartás körében történik, alapvető jogok és szabadságok tekintetében, különös tekintettel a magánélet tiszteletben tartásához való jogra az ellenőrzés nem terjed ki. A Kft. kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz.

 

Kamerák elhelyezése, látószöge, az általuk megfigyelt területek a megfigyelés céljai/tárgya, megfigyelés módja

 

 

Kamera

 

 

Kamera

 

 

Megfigyelés

 

 

Megfigyelés

 

 

 

 

 

 

 

 

módja

 

 

 

 

elhelyezése/látószöge

 

 

célja/tárgya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1. sz. kamera

 

1. sz. faház- vízterület

 

Testi épség és

 

élőkép

 

 

 

vagyonvédelem

 

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2. sz. kamera

 

1. sz. faház- stég

 

Testi épség és

 

élőkép

 

 

 

vagyonvédelem

 

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3. sz. kamera

 

1. sz. faház- utcafront

 

Testi épség és

 

élőkép

 

 

 

vagyonvédelem

 

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/4. sz. kamera

 

1. sz. faház- utcafront

 

Testi épség és

 

élőkép

 

 

 

vagyonvédelem

 

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/1. sz. kamera

 

2. sz. faház- vízterület

 

Testi épség és

 

élőkép

 

 

 

vagyonvédelem

 

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2. sz. kamera

 

2. sz. faház- stég

 

Testi épség és

 

élőkép

 

 

 

vagyonvédelem

 

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3. sz. kamera

 

2. sz. faház- utcafront

 

Testi épség és

 

élőkép

 

 

 

vagyonvédelem

 

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4. sz. kamera

 

2. sz. faház- utcafront

 

Testi épség és

 

élőkép

 

 

 

vagyonvédelem

 

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/1. sz. kamera

 

3. sz. faház- vízterület

 

Testi épség és

 

élőkép

 

 

 

vagyonvédelem

 

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/2. sz. kamera

 

3. sz. faház- stég

 

Testi épség és

 

élőkép

 

 

 

vagyonvédelem

 

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3. sz. kamera

 

3. sz. faház- utcafront

 

Testi épség és

 

élőkép

 

 

 

vagyonvédelem

 

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4. sz. kamera

 

3. sz. faház- utcafront

 

Testi épség és

 

élőkép

 

 

 

vagyonvédelem

 

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/1. sz. kamera

4. sz. faház- vízterület

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2. sz. kamera

4. sz. faház- stég

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

4/3. sz. kamera

4. sz. faház- utcafront

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4. sz. kamera

4. sz. faház- utcafront

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1. sz. kamera

5. sz. faház- vízterület

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2. sz. kamera

5. sz. faház- stég

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

5/3. sz. kamera

5. sz. faház- utcafront

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

5/4. sz. kamera

5. sz. faház- utcafront

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

6/1. sz. kamera

6. sz. faház- vízterület

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2. sz. kamera

6. sz. faház- stég

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

6/3. sz. kamera

6. sz. faház- utcafront

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

6/4. sz. kamera

6. sz. faház- utcafront

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

7/1. sz. kamera

7. sz. faház- vízterület

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2. sz. kamera

7. sz. faház- stég

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

7/3. sz. kamera

7. sz. faház- utcafront

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

7/4. sz. kamera

7. sz. faház- utcafront

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

8. sz. kamera

Nagy ház-vízterület

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

9. sz. kamera

Nagy ház-stég

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

10. sz. kamera

Nagy ház-parkoló

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

11. sz. kamera

Nagy ház – recepció

Testi épség és

élőkép

 

bejárati területe

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

12. sz. kamera

Recepció-beltér,

Testi épség és

élőkép

 

recepciós pult

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

13. sz. kamera

Recepció-beltér,

Testi épség és

élőkép

 

recepciós pult

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

14. sz. kamera

Recepció-beltér,

Testi épség és

élőkép

 

recepciós pult

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

15. sz. kamera

Konyha

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

16. sz. kamera

Garázs és bejövő

Testi épség és

élőkép

 

forgalom

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

17. sz. kamera

Mosdó-vízterület

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

18. sz. kamera

Recepció előtti udvar

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

19. sz. kamera

1-4.sz. faházak felőli

Testi épség és

élőkép

 

partoldal

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

20. sz. kamera

Nagy ház előtti stég

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

21. sz. kamera

Kisházak-vízterület

Testi épség és

élőkép

 

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

22. sz. kamera

Kisházak-faházak előtti

Testi épség és

élőkép

 

terület

vagyonvédelem

rögzített

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. sz. melléklet

 

 

 

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

 

az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével

 

kapcsolatban

 

a jogos érdeken alapuló adatkezelésre tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alpontja alapján

 

Az Adatkezelő hivatalos neve:

S Big Fish Lake Szolgáltató Kft.

Székhelye:

5700

Gyula, Incze Pápa u. 37.

Adatkezelés helye:

5700

Gyula, Sándorhegy tanya 0277/23 hrsz.

Telefonszáma:

06-20/274-58-57

 

E-mail címe:

sbigfishlake@gmail.com

 

Honalap címe:

www.sbigfishlake.hu

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

1055

Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

       

 

 

 

BEVEZETÉS

 

Az Adatkezelő az 5700 Gyula, Sándorhegy tanya 0277/23 hrsz. telephelyén elektronikus megfigyelőrendszert (kamerákat) működtet. A területen 22 darab kamera került elhelyezésre. A kamerás megfigyelési rendszer (IP kamerák) egyfelől folyamatos megfigyelést (élőkép) biztosít, másfelöl ezt rögzíti is (tárolt felvétel).

 

Adatkezelés megnevezése: személy és vagyonvédelmi célú kamerás megfigyelés

 

Adatkezelés célja: elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

 

Érintettek kategóriája: a Kft. telephelyére belépő és a szálláshely szolgáltatást, illetve horgászati lehetőséget igénybe vevő érintettek.

 

Személyes adatok kategóriája: elsődlegesen a természetes személy arcképmása, továbbá a rá vonatkoztatható következtetés, így az adott természetes személy magatartása, viselkedése. Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont].

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT ELVÉGZÉSÉNEK OKA

 

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján az S Big Fish Lake Szolgáltató Kft. az érdekmérlegelési teszt alapjául szolgáló adatot a 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli, miszerint az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogosérdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Ennek feltétele, hogy az adatkezelő vagy harmadik személy ezen jogos érdeke a személyesadatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban álljon. Annak megállapítása céljából, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatvonatkozásában

 

teljesül-e ez a feltétel, vagyis a Kft. az érintett külön hozzájárulása nélkül is jogosult-e ezen személyes adat további kezelésére, szükséges a jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése.

 

A JOGOS ÉRDEK FENNÁLLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA

 

A telephelyen lévő vagyonvédelmi kamerák működésének és használatának a célja az Adatkezelő ingatlanának területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, személyi szabadságának a védelme. További célja az üzleti titok védelme, valamint az telephelyen tartózkodó személyek, illetve az Adatkezelő által tulajdont vagy használt vagyontárgyainak a védelme (vagyonvédelem), ezen túlmenően a Kft. által nyújtott szolgáltatással (horgászati lehetőség) kapcsolatban az élővilág és a horgászható halak védelme.

 

A jogos érdek megnevezése: személy-és vagyonbiztonság garantálásához fűződő jogos érdek.

 

Az Adatkezelő által a kamerák úgy kerültek elhelyezésre, hogy az általuk rögzített megfigyelési terület és a kamerákon beállított dőlésszög alapján az általuk megfigyelt pontos látómező a szükséges minimális személyes adatkezelést eredményezze.

 

AZ ÉRDEKEK MÉRLEGELÉSE (az adatkezelés hatásainak vizsgálata)

 

 • Az Adatkezelőt érheti hátrány az adatkezelés elmaradása miatt, ugyanis az adatkezelés hiányában az Adatkezelő a megtörtént eseményekről más módon nem tudna hitelesen informálódni, így nem tudna hatékonyan fellépni az adatkezelési célok elérése érdekében. Az adatkezelés elmaradása (kamerás rögzítés hiánya) esetén a lopások és a vagyon elleni bűncselekmények kevésbé felderíthetők. Ebből adódóan várható lenne az Adatkezelő épületei, berendezései, halállománya és más, az épületekben, illetve az ingatlanon tartózkodó személyek vagyona és esetlegesen személye elleni bűncselekmények számának növekedése.

 

 • Az adatkezelés szükséges a lopások megelőzéséhez, vagyontárgyak védelméhez, valamint a balesetek megelőzéséhez, továbbá már megtörtént lopás, rongálás vagy baleset esetén a körülmények utólagos feltárásához, tehát az Adatkezelő céljának az eléréséhez.

 

 • A kamerás megfigyelés fontos eszköz a személy- és vagyonbiztonság garantálása érdekében, tehát az Adatkezelő számára az adatkezelési tevékenység jelentőséggel bír.

 

 • Az Adatkezelő területén tartózkodó harmadik személyeknek is érdeke a személy- és vagyonbiztonság fenntartása, így az adatkezelés szükséges valamely harmadik személy céljának megvalósításához is.

 

 • A kamerák úgy lettek elhelyezve, hogy azok látószöge és az azokon rögzített esemény folytán alkalmasak legyenek esetleges lopások vagy vagyontárgyak sérülésének megakadályozására, felderítésére utólagos, az életet és testi épséget veszélyeztető folyamatok, események megfigyelésére. Ezért az adatkezelés alkalmas a mind az adatkezelő, mind valamely harmadik személy céljának elérésére.

 

 • Az adatkezelés, az alábbiak miatt, az érintettek jogait és szabadságait arányosan korlátozza, az adatkezeléssel elérhető előnyökhöz képest aránytalan korlátozás nem valósul meg.

 

 • A cél elérésének kisebb korlátozást megvalósító módja nem létezik, a megfigyelt területeket folyamatos, élőerős biztonsági szolgálattal is lehetne ellenőrizni, ez azonban nagyobb korlátozást jelentene az érintettek vonatkozásában és indokolatlan többletköltséget is jelentenek az Adatkezelő számára.

 

 • Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező hatás a rá is kiterjedően megvalósuló vagyon-, személy- és üzleti titokvédelem megvalósulása; jogsértés esetén pedig a felderítés és a bizonyítás jelentős mértékű megkönnyítése, beleértve akár az érintettet kimentő, felelősségének hiányát megállapító bizonyítást is.

 

 • Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvezőtlen hatás az, hogy képmása, a megfigyelési területre való be- és kilépése, azaz mozgása megfigyelésre, illetőleg rögzítésre kerül. A tárolt felvételek visszanézése esetén pedig ezen személyes adatok a múltra nézve is rekonstruálhatóak. A tárolt felvételek továbbá az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott esetekben (pl. valamilyen baleset, incidens, szabálysértés, vagy bűncselekmény gyanúja esetén) átadásra kerülhetnek jogi képviselő, hatóság vagy bíróság részére. Az Adatkezelő és az érintettek között bizonyos fokú egyenlőtlenség áll fenn továbbá annyiban, hogy az adatkezelés célját és körülményeit az Adatkezelő állapította meg, erre az érintetteknek ráhatása nincs. Ez ugyanakkor a kamerás megfigyelési rendszerek sajátossága, az Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelési rendszer megfelel az általánosan bevett gyakorlatnak, nem kerül sor olyan adatkezelési műveletre, amely ehhez képest szokatlan vagy ésszerűen ne lenne előre látható. A kedvezőtlen hatásokat ellensúlyozza az, hogy az érintettet számos jog illeti meg a jelen adatkezelés kapcsán. Az egyes érintetti jogok pontos tartalmát az Adatkezelési Tájékoztató mutatja be.

 

 • Az érintetett a kamerás megfigyelés nem éri váratlanul, mivel arról tájékoztatást kap a figyelemfelhívó jelzések útján, valamint a megfigyelt területen tájékoztatás található az adatkezelő személyéről és az Adatkezelési tájékoztató eléréséről.

 

 • Az adatkezelésben az alábbi személyek lehetnek érintettek: az Adatkezelő területére, helyiségeibe belépő személy (aki lehet vendég vagy az Adatkezelő üzleti partnerei), valamint az Adatkezelő munkavállalói.

 

 • Hatalmi egyensúlytalanság a munkavállalók esetében igen, harmadik személyek esetében nem áll fenn.

 

 • Az érintettek nagy része nagykorú, de kiskorúak is előfordulhatnak.

 

 • Az érintettől a személyes adatok megszerzése közvetlen módon történik.

 

 • Az érintett az adatkezelésről megfelelő tájékoztatást kap a kamerafelvétel készítésére vonatkozóan (egyértelmű figyelemfelhívó jelzéseket helyeztünk ki, továbbá az érintettek rendelkezésére áll az erre vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató).

 

 • Az Adatkezelő által a rendszer üzemeltetése során vállalt garanciák:

 

 1. a jogok, jogosultságok és kötelezettségek előzetes szabályozása

 

 1. fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása

 

 1. a belső szabályzatot követő eljárásrend megkövetelése

 

 1. olyan kameratelepítési terv, mely figyelembe veszi a kamerák elhelyezésével kapcsolatos alapkövetelményeket (szálláshely belső helyiségeiben, mosdóban nem lehet kamerát kihelyezni, tilos a rejtett kamera használata, stb.) és maximálisan figyelembe veszi a privát szféra védelmét.

 

 • A munkavállalóknak nincs lehetőségük tiltakozni az adatkezelés ellen, harmadik személyek, amennyiben tiltakoznak az adatkezelés ellen, nem léphetnek be a kamerával megfigyelt területre.

 

 • Az Adatkezelő a megőrzési időt a korlátozott tárolhatóság elvével összhangban határozta meg, így a felvételeket felhasználás hiányában 30 napig őrzi, mivel az Adatkezelőnél az általános személy és vagyonvédelmi célokhoz képest nem merül fel olyan speciális indok, ami a hosszabb tartamú adatmegőrzést indokolná.

 

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE

 

Az adatkezelés a fentiekben meghatározott cél elérése érdekében szükséges. A teszt eredményeként megállapítható, hogy az Adatkezelő jogszerű érdeke magasabb rendű, mint az érintettek fentiekben azonosított jogai és szabadságai. Az érintettet nem éri aránytalan sérelem az adatkezelés miatt, az adatkezelő azt a vonatkozó szabályok megtartásával, és az érintett szükséges tájékoztatásával folytatja.